خاندان علامه مجلسی

كمال الدين درويش محمداصفهاني؛ جد مادري علامه مجلسي اول كمال الدين درويش محمد، جد مادري علامه محمدتقي مجلسي1 نخستين دانشمندي است كه احاديث اهل بيت (ع) را در زمان حكومت صفوي در ايران نشر داد. وي از شاگردان دانشمند الهي، شهيد ثاني بوده است.2علامه مجلسي در اجازه هايي كه به…
ملا مقصود علي مجلسي ملا مقصود علي، پدر بزرگوار علامه محمدتقي مجلسي و جد بزرگوار علامه محمدباقر مجلسي است. آقا احمد بهبهاني كرمانشاهي در كتاب مرآت الاحوال جهان نما و محدث نوري به نقل از او در فيض قدسي نوشته است:ملا مقصود علي، مردي روشن بين، پارسا، ترويج كننده مذهب…
شهرت يافتن به مجلسي تاريخ نگاران درباره دليل مشهور شدن اين خاندان به «مجلسي» همداستان نيستند و هشت نظر در اين باره بيان شده است.1 نخستين فرد از اين خاندان كه به مجلسي شهرت يافت، ملا مقصود علي بود. مرآت الاحوال جهان نما و فيض قدسي در شرح حال ملا…
ملا محمدتقي مجلسي اصفهاني مشهور به مجلسي اول، پدر بزرگوار علامه محمدباقر مجلسي و از دانشمندان بزرگ شيعه عصر صفوي است. وي در سال 1003 يا 1004 ه . ق در اصفهان ديده به جهان گشود و در سال 1070 ه . ق در همان جا از دار فاني رخت…
فرزندان علامه مجلسي علامه مجلسي پنج دختر و پنج پسر داشته است. پسران وي، دانشمندان ستوده خصالي بودند و دختران وي نيز به همسري دانشمندان بزرگواري در آمدند.منابع: کتاب اُسوه محدثان ::يوسف قربانى :ناشر و تهيه كننده: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما
صفحه3 از6