کلام ناب

از امام موسی علیه السلام منقول است: سه چیز است که از مروّت است: نیکویی چهار پا و غلام خوش رو و فرش نفیس. از حضرت صادق علیه السلام منقول است: آدمی را فرشی از برای خود و فرشی از برای زوجه خود و فرشی از برای مهمان در کار…
مشهور میان علما آن است که حرام است، و چنین صورتی را بر دیوارها و جامه ها نقش کردن مکروه است و بعضی به حرمت قائل شده اند. و احوط آن است که طلا کاری نکنند و مطلقاً صورت نکشند، حتی صورت درخت و امثال آن، خصوصاً صورت انسان که…
در حدیث صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هرکه مالی را از غیر حلال کسب کند، حق تعالی بر او مسلط می گرداند عمارت کردن و خاک و آب راکه آن مال حرام را در آنجا ضایع کند. در حدیث دیگر فرمود: هر بنایی که زیاده بر قدر احتیاج…
در حدیث حسن از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است: از سعادت آدمی آن است که خانه او وسیع باشد. در حدیث صحیح منقول است: امام موسی علیه السلام خانه ای خریدند و یکی از موالیان خود را فرمودند: در آن خانه ساکن شو که خانه تو تنگ است،…
از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است: مهربانی و مواصلت میان برادران مؤمن در حضر به این است که به دیدن یکدیگر بروند و در سفر به این است که نامه به یکدیگر بنویسند. در حدیث صحیح از آن حضرت منقول است: جواب کتابت نوشتن واجب است مانند جواب سلام…
صفحه8 از51