در مطبوعات و خبرگزاری ها

علامه محمدباقر مجلسي در سال 1037هجري چشم به جهان گشود(1).پدرش محمدتقي مجلسي از مفاخر علماي شيعه بود كه از شاگردان بزرگ شيخ بهايي به شمار مي آمد و داراي تأليفات بسياري بود.
صفحه4 از4